Zásady spracúvania osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov firmy DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM

Kto sme

Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM, 083 01, Červená Voda 1, IČO: 51923718, ktorá poskytuje komplexné kominárske služby.

Vaše osobné údaje spracúvame pre účely riadneho poskytnutia uvedených služieb.

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje je:

DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM,
083 01 Červená Voda 1,
IČO: 51923718

internetová stránka : https://www.daka-kom.sk
kontakt: mobil: +421 904 906 119, e-mail: info@daka-kom.sk

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A PREČO

Osobnými údajmi rozumieme všetky informácie o identifikovanej osobe (konkrétnej osobe) alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (osoba, ktorú podľa uvedených údajov vieme určiť).

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri objednávaní služby alebo pri Vašom záujme o naše služby. Vaše identifikačné, kontaktné údaje a údaje, ktoré sú nutné pre plnenie zmluvy, spracúvame, aby sme Vám mohli riadne poskytnúť služby. Bez poskytnutia Vašich potrebných osobných údajov, by sme Vám nemohli poskytnúť služby.

Spracúvame tieto osobné údaje: meno a priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo.

Pri používaní internetovej stránky https://www.daka-kom.sk spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré získame na základe Vášho používania internetovej stránky alebo vyplnenia formulárov na internetovej stránke, napr. IP adresa, logy, cookies, vyplývajúce z technického fungovania prevádzkovateľa na webe.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Viac o nami používaných súboroch “cookies” na našej internetovej stránke si môžete pozrieť v osobitnej časti COOKIES. Na účel použitia, povolenia alebo zakázania cookies ste na našej internetovej stránke upozornení.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov je:

 • PLNENIE ZMLUVY – poskytnutie služieb medzi Vami a prevádzkovateľom,
 • OPRÁVNENÝ ZÁUJEM prevádzkovateľa pri činnosti priameho marketingu (napr. zasielanie ponúk služieb pre zákazníkov, ak už im boli služby predtým poskytnuté),
 • ZÁKONNÁ POVINNOSŤ (oznamovanie údajov napr. cudzineckej polícii, oznamovanie počtu a národnosti ubytovaných Štatistickému úradu SR),
 • VÁŠ VÝSLOVNÝ SÚHLAS so spracovaním údajov týkajúcich sa zdravia na účel poskytnutia služieb prevádzkovateľom (plnenia zmluvy),
 • VÁŠ SÚHLAS so spracovaním údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä zasielanie ponúk služieb pre osoby, ktoré neboli zákazníkmi prevádzkovateľa).

Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM ako prevádzkovateľ nevykonáva automatické individuálne rozhodovanie ani profilovanie v zmysle § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE

V niektorých prípadoch v mene prevádzkovateľa spracúva Vaše osobné údaje ďalšia osoba – sprostredkovateľ. Každý takýto sprostredkovateľ má s nami uzatvorenú písomnú zmluvu, ktorá upravuje ako osobné údaje a na aký účel spracúva. Zazmluvňujeme len osoby, ktoré poskytujú dostatočné záruky, aby spracúvanie osobných údajov bolo zákonné a aby sa zabezpečila ochrana Vašich práv.

Príjemcovia Vašich osobných údajov sú osoby:

 • ktoré pracujú pre prevádzkovateľa ako zamestnanci alebo sa na základe inej zmluvy s prevádzkovateľom podieľajú na plnení zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom,
 • ktoré zabezpečujú služby prevádzkovania internetovej stránky, softvéru prevádzkovateľa a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním internetovej stránky,
 • ktoré zabezpečujú účtovné, daňové a právne služby pre prevádzkovateľa.

Ak sa Vaše osobné údaje poskytujú orgánu verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepovažuje sa za príjemcu.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, teda krajiny mimo Európskej únie, alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame:

 • počas doby, ktorá je nevyhnutná pre výkon práv a povinností zo zmluvného vzťahu medzi Vami a našou spoločnosťou ako prevádzkovateľom,
 • počas doby, ktorá je nevyhnutná pre uplatňovanie právnych nárokov zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom, najviac na dobu štyroch rokov,
 • počas doby, ktorá je nevyhnutná pre archiváciu na daňové a účtovné účely, najviac po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, okrem mzdovej agendy uchovávanej aj dlhšiu dobu,
  do doby odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely, najviac na dobu jedného roka, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí potrebnej doby uchovávania osobných údajov budú Vaše osobné údaje vymazané.

VAŠE PRÁVA K OSOBNÝM ÚDAJOM

K Vašim osobným údajom máte v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom,
 • právo na opravu a doplnenie Vašich osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov aj u ostatných prevádzkovateľov (na zabudnutie),
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať písomne alebo elektronicky na údaje prevádzkovateľa,
 • právo podať návrh na začatie konania, ak si myslíte, že ste boli dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom, na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk.

Prevádzkovateľ oznámi Úradu na ochranu osobných údajov porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel prostredníctvom určeného formulára, to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

AKO CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE

Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že sme prijali všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov:

a) šifrovanie osobných údajov,
b) zabezpečenie systémov spracúvania osobných údajov,
c) zálohovanie osobných údajov,
d) pravidelné hodnotenie účinnosti technických a organizačných opatrení.

Technické opatrenia zabezpečujú uloženie dát v elektronickej podobe najmä zabezpečenie, šifrovanie počítačov, webovej stránky, softvéru heslom, používaním anitvírového programu a pravidelnou údržbou. Technické opatrenia – uzamknutie priestorov, uzamknutie úložných skríň, zabezpečia tiež osobné údaje v listinnej podobe.

Dodatočné informácie

Na našej internetovej stránke https://www.daka-kom.sk aj v sídle firmy na adrese 083 01 Červená Voda 1 sa môžete kedykoľvek oboznámiť so zásadami spracúvania osobných údajov a ochrany osobných údajov.

V prípade žiadosti o vysvetlenie, export alebo vymazanie Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle +421 904 906 119, mailom na info@daka-kom.sk alebo osobne v sídle firmy na adrese DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM, 083 01 Červená Voda 1.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto zásady aktualizovať. Aktuálne znenie zásad spracúvania osobných údajov zverejní na internetovej stránke https://www.daka-kom.sk a zároveň v sídle firmy na adrese DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM, 083 01 Červená Voda 1.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Podľa uvedených zásad spracúvania osobných údajov postupujeme od 25. mája 2018.

Cookies

Nastavenie cookies vo Vašom internetovom prehliadači

Čo sú to cookies?

 1. Cookies sa na týchto internetových stránkach používajú na to aby mohli používateľovi poskytnúť určité automatizované funkcie formulárov, na analýzu návštevnosti a marketingové účely. Cookies sa väčšinou po zavretí internetového prehliadača automaticky vymažú. Okrem týchto cookies môžu byť na stránkach použité aj cookies, ktoré ostávajú v počítači užívateľa uložené niekoľko mesiacov, či rokov v závislosti od nastavenia používateľa. Dôvodom používania takýchto cookies je možnosť poskytnúť užívateľovi čo najrelevantnejší obsah a umožniť čo najkomfortnejšie využívanie internetovej stránky.
 2. Na internetových stránkach sa môžu vyskytnúť aj cookies tretích strán. Jedná sa hlavne o vložené reklamy alebo doplnky (pluginy) a pod. Na počítači užívateľa sa teda ukladajú aj cookies tretích strán. Dôvodom ukladania cookies tretích strán je možnosť osloviť užívateľa relevantnou ponukou a obsahom. Prevádzkovateľ neručí za používanie cookies tretích strán v súlade s príslušnými predpismi.
 3. Cookies prevádzkovateľa ani tretích strán neobsahujú žiadne osobné údaje a zbierajú len speudonymné údaje spojené s jeho užívateľským ID. Jedná sa o údaje, ktoré stránky si užívateľ pozrel alebo aký obsah vyhľadával. Tieto údaje nie sú nikdy prepojené s osobnými údajmi užívateľa.
 4. Používateľ môže ovplyvniť použitie cookies vo svojom počítači nastavením svojho internetového prehliadača. Takýmto spôsobom môže však dôjsť k obmedzeniu niektorých funkcii internetových stránok.

Povolenie alebo zakázanie cookies v bežných internetových prehliadačoch

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Safari

Analýza webových stránok

 1. Webové stránky prevádzkovateľa používajú analytické nástroje na meranie výkonnosti a návštevnosti a to hlavne nástroj Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. Google využíva Cookies, ktoré sa ukladajú do pamäte užívateľa webových stránok. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server Google, kde sa ukladajú do pamäte. V prípade zaistenia anonymity IP na webovej stránke Google predtým skráti IP adresu užívateľa v rámci členských štátov EÚ alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore. Tieto informácie prevádzkovateľ využíva na vyhodnotenie aktivít užívateľov na svojich webových stránkach a aby umožnil využitie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok. Google nespája IP adresu užívateľa s jeho osobnými údajmi. Údaje sú anonymné.
 2. Užívateľ môže ukladanie údajov cookies vo svojom počítači alebo mobilnom zariadení zrušiť alebo obmedziť správnym nastavením softvéru spravidla internetového prehliadača. V tom prípade však môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality niektorých častí webových stránok.
 3. Dáta užívateľa sú na serveri Google uložené po dobu 26 mesiacov. Bližšie informácie o uchovaní osobných údajov slúžiacich na analýzu návštevnosti webovej stránky nájdete na stránkach spoločnosti Google – Uchovávanie dát Google Analytics
 4. Nástroj Google Analytics môže uchovávať demografické údaje užívateľa ako je pohlavie, vek, lokalita a pod. Údaje sú anonymné.
 5. Nástroj Google Analytics môže byť prepojený s nástrojom Google Search Console, ktorý slúži na analýzu vyhľadávania prostredníctvom fulltextového vyhľadávača Google a spôsoby vstupu užívateľa na internetové stránky. Súčasťou tejto analýzy môže byt prenos demografických a iných osobných údajov užívateľa. Údaje sú anonymné.
 6. Nástroj Google Analytics môže byť prepojený s nástrojom Google Search AdWords, ktorý slúži na zobrazenie internetovej reklamy (vo forme textu a grafických bannerov) a zacielenie reklamy správnemu publiku. Súčasťou tejto analýzy môže byt prenos demografických a iných osobných údajov užívateľa. Údaje sú anonymné.

Ak chcete zabrániť ukladaniu Google Analytics cookies vo vašom počítači, môžete použiť tento nástroj:

Google Analytics Opt-out Browser Doplnok

Viac informácií o spracovaní osobných údajov, ochrane súkromia a cookies spoločnosti Google nájdete na týchto stránkach:

Ako používa spoločnosť Google súbory cookie
Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky

Sociálne pluginy

 1. Na webové stránky prevádzkovateľa sú napojené pluginy (aplikácie) tretích strán ako je napr. Facebook, Google Plus, YouTube, Twitter, AddThis, Pinterest, Tumblr a pod. Tieto aplikácie sú uložené a spustené na serveroch stretích strán. Prevádzkovateľ nemá vplyv na zabezpečenie ochrany osobných údajov pri používaní aplikácií tretích strán.
 2. Webové stránky prevádzkovateľa používajú doplnky tretích strán, ktoré umožňujú užívateľom zdieľať, komentovať, hodnotiť obsah webových stránok na sociálnych sieťach alebo zaregistrovať sa prostredníctvom účtu tretej strany. V takomto prípade internetový prehliadač vytvára medzi užívateľom a treťou stranou priame spojenie pri ktorom dochádza k použitiu cookies a prenosu údajov užívateľa medzi webovými stránkami, prehliadačom užívateľa a serverom tretej strany. Dáta spravidla nie sú spájané s osobnými údajmi užívateľa. Prevádzkovateľ využíva na svojich stránkach zásadne spoľahlivé zdroje pluginov a doplnkov no nedokáže zaručiť funkčnosť ani spoľahlivosť pluginov tretích strán.
 3. V prípade akcie užívateľa na týchto internetových stránkach prostredníctvom sociálnych pluginov môžu byť tieto akcie zobrazené na stránkach tretích strán v závislosti od nastavenia konta užívateľa (napr. Facebook Like, Google Plus, Zdieľanie na sociálnych sieťach a pod.).

Reklama a remarketing

 1. Tieto webové stránky môžu zobrazovať reklamy zahŕňajúce reklamy tretích strán a môžu vyť využité na zobrazenie reklamy na internetových stránkach tretích strán. Reklamný systém môže využiť technológiu PPC resp. PPI a remarketing. Tieto technológie sú na stránke použité kvôli tomu aby mohli užívateľovi poskytnúť najrelevantnejšiu ponuku a to aj na webových stránkach tretích strán. Prevádzkovateľ prostredníctvom personalizovanej reklamy zameranej na záujmy používateľa poskytuje zaujímavejšie zobrazovanie reklamy, ku ktorej má užívateľ osobný vzťah.
 2. Reklamy sa na týchto internetových stránkach a na webových stránkach tretích strán zobrazujú za pomoci technológie cookies a analýzy správania užívateľa na internete.
 3. Táto internetová stránka môže využívať reklamný systém Google AdWrods, Facebook Ads a pod..

Mapy a lokalizácia

Tieto internetové stránky môžu obsahovať mapy využívajúce službu Google Maps. Táto služba môže uchovávať osobné údaje užívateľa týkajúce sa jeho polohy.

Príspevky používateľov

 1. Používatelia týchto internetových stránok môžu prispievať svojim obsahom vo forme komentárov, hodnotení a pod., či už priamo na webových stránkach alebo na stránkach firmy na sociálnych sieťach alebo na svojich vlastných stránkach na sociálnych sieťach formou zdieľania a hodnotenia.
 2. Akýkoľvek obsah, informácie alebo iné formy údajov a komunikácie, ktoré boli na stránke uverejnené užívateľmi na tejto internetovej stránke alebo zdieľané prostredníctvom sociálnych sietí a iných aplikácií aj na webových stránkach tretích strán sa nepovažujú za dôverné a nepodliehajú ochrane obchodného tajomstva.
 3. Prevádzkovateľ nepreberá za príspevky užívateľov, informácie a komunikáciu zodpovednosť. Zároveň výslovne zakazuje uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

Podmienky použitia

Všeobecné ustanovenia

 1. Platnosť všeobecných podmienok používania a ochrany osobných údajov akceptujú všetci užívatelia a návštevníci webovej stránky jej zvolením, požitím, nákupom v e-shope a pod. Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sa vzťahujú na služby, ktoré poskytuje firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM prostredníctvom svojich webových stránok. Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM si vyhradzuje právo kedykoľvek podmienky používania a ochrany osobných údajov zmeniť podľa vlastného uváženia.
 2. Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sa nevzťahujú na služby a prvky webových stránok poskytované tretími stranami ako sú napr. sociálne pluginy, reklama, analytické nástroje, odkazy a pod.
 3. Kliknutím na tlačidlo “súhlasím”, “odoslať”, “kúpiť”, “zaplatiť” a podobne súhlasí užívateľ s podmienkami používania webových stránok. V prípade zmeny pravidiel používania webových stránok a pravidiel ochrany osobných údajov musí užívateľ ešte raz súhlasiť so zmenou a to kliknútím na príslušné tlačidlo.
 4. Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM ponúka na svojej webovej stránke informácie týkajúce sa tovarov a služieb podniku zákazníkom, dodávateľom a uchádzačom o zamestnanie.

Ručenie

 • Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM ručí za škodu spôsobenú užívateľovi použitím webových stránok len v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.
 • Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM nepreberá žiadnu záruku za škody alebo straty, ktoré utrpí užívateľ, ani priame ani nepriame, bezprostredné alebo následné škody nezávisle od toho, či vzniknú zo zmluvy, práva na náhradu škody (vrátane nedbanlivosti) alebo akokoľvek inak, pokiaľ spadajú do niektorej z nasledovných kategórií:
  • Ušlý zisk a následné škody
  • Neočakávané straty a ušlý zisk
  • Ušlé možnosti obchodu
  • Strata good will a strata údajov
 • Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM podnikla všetky potrebné činnosti aby zabezpečila správnosť a úplnosť informácií poskytnutých na webových stránkach v čase ich poskytnutia.
 • Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM nedáva žiadne prísľuby a nepreberá žiadne záruky za informácie uvedené na webovej stránke, ako sú napríklad dostupnosť obsahu tretích strán, súbory na stiahnutie, externé odkazy alebo iný obsah použitý priamo alebo nepriamo. Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM si vyhradzuje právo na vykonanie zmien uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM nezodpovedá za škody spôsobené neodborným alebo nenáležitým použitím užívateľského konta užívateľom alebo za zneužitie a stratu identifikačných údajov, za ktorých uchovanie je zodpovedný užívateľ.
 • Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM nepreberá zodpovednosť za obsah externých linkov, ktoré vedú z webových stránok daka-kom.sk na iné webové stránky a súbory.
 • Ochrana duševného vlastníctva

  1. Obsah webových stránok vrátane obrazových príloh, textu, značiek, videí, grafiky a pod. je duševným vlastníctvom firmy DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM Používaním webových stránok nevznikajú užívateľovi žiadne licenčné ani iné nároky na ich obsah, napr. priemyselné práva, autorské práva, ochranné známky alebo iné. Obsah webových stránok sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmy DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM meniť, kopírovať, doplňovať alebo použiť iným spôsobom na aký bol určený.

  Dostupnosť webových stránok a obsah

  1. Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM má právo zmeniť alebo zrušiť svoje webové stránky resp. ponuku služieb a tovarov podľa svojho vlastného uváženia. Nárok na používanie alebo udržiavanie webových stránok nie je vymožiteľný a Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM za dostupnosť a údržbu nepreberá zodpovednosť.
  2. Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOMudržiava webové stránky podľa existujúcich technických, ekonomických, podnikových a organizačných možností. Nedáva však záruku, že budú k dispozícii nepretržite alebo že vôbec budú k dispozícii. Tiež neručí za to, že budú bez chýb alebo že chyby budú odstránené. Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM výslovne vylučuje akúkoľvek záruku za spôsobené škody akéhokoľvek druhu z poskytnutia webových stránok daka-kom.sk alebo jej pomôcok, pokiaľ to je zo zákona dovolené.
  3. Informácie, ceny a fotografie zverejnené na stránkach daka-kom.sk sú informatívne a nezáväzné.

  Reklama

  1. Tieto webové stránky sú určené potenciálnym zákazníkom firmy DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM, 083 01, Červená Voda 1, IČO: 51923718, Slovensko. Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM sa snaží svojich potenciálnych zákazníkov osloviť prostredníctvom reklamných a marketingových kampaní. Vzhľadom na objem reklamných a marketingových kampaní firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM svojich potenciálnych zákazníkov upozorňuje, že informácie v nich poskytnuté sú iba informatívne a nezáväzné a záväzné ceny za jednotlivé služby a produkty je možné vyžiadať iba na prevádzke firmy DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM, 083 01, Červená Voda 1, IČO: 51923718, Slovensko. Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM upozorňuje, že v prípade tlačenej, digitálnej a inej formy reklamy môže pri jej zadávaní dôjsť k chybe alebo nesprávnemu prenosu údajov medzi firmou DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM a zmluvnými partnermi, ktorí reklamu spracovávajú. Informácie uvedené na webových stránkach www.daka-kom.sk, či v reklamných materiáloch v akejkoľvek forme majú iba ilustratívny charakter a firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM si vyhradzuje nárok na tlačové či iné chyby v reklamných materiáloch a reklamných a marketingových kampaniach. Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM tiež nedokáže zaručiť presnú zhodu konkrétnych produktov a služieb s ich obrazovým a slovným vyjadrením použitom v reklamnom oznámení v akejkoľvek podobe a forme. K chybe môže dôjsť tiež pri zobrazovaní reklamných kampaní na webových stránkach partnerov firmy DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM a pri zobrazení reklamy na sociálych sieťach. K chybnému zobrazeniu cenových ponúk a reklamných kampaní môže dôjsť aj v prípade, že došlo k zlyhaniu informačného systému a taktiež v prípade zlyhania ľudského faktoru v prípade prenosu dát a overenia správnosti údajov. Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM v takomto prípade nenesie za chybné údaje zodpovednosť a v prípade uzavretia zmluvy alebo objednávky je v takomto prípade zmluva alebo objednávka neplatná.

  Zabezpečenie webových stránok

  1. Webové stránky daka-kom.sk môžu sčasti obsahovať SSL certifkáty. SSL certifikáty obsahujú okrem účinného šifrovania dát počas ich prenosu na web server tiež identifikáciu poskytovateľa a autentifikáciu pravosti webových stránok na ochranu pred phishingom.
  2. Užívateľk webových stránok prehlasuje, že sú mu známe Všeobecné ustanovenia SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) a SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com), prečítal si ich a plne ich akceptoval a bude ich dodržiavať. Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM vylučuje ručenie voči užívateľovi spojené s využívaním SSL certifikátu.
  3. Niektoré časti stránok a služby môžu byť prístupné používateľovi až po registrácii. Užívateľ pri registrácii obdrží náhodné heslo alebo si zvolí vlastné heslo, ktoré mu umožní prístup k užívateľskému kontu. Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM nepreberá zodpovednosť za nedostatočne silné heslo (napr. “12345”) alebo za stratu a odsudzenie hesla treťou stranou bez zavinenia firmy DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM.
  4. Užívateľ webových stránok je zodpovedný za uschovanie hesla aj iných osobných údajov a za všetky aktivity, ktoré sú spojené s používaním užívateľského účtu. Neoprávnené použitie účtu alebo akékoľvek porušenie bezpečnosti musia byť ihneď nahlásené firmy DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM. Zneužitie prístupových údajov alebo ich poskytnutie tretej strane zo strany užívateľa môže viesť k vymazaniu užívateľského konta príp. k zastaveniu odberu.
  5. Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM si vyhradzuje právo schváliť alebo bez udania dôvodov odmietnuť registráciu, či prihlásenie k odberu. Má tiež právo bez udania dôvodov odstrániť akékoľvek užívateľské konto.
  6. Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM nezodpovedá za obsah, ktorý obsahuje škodlivé a/alebo rušiace znaky ako napr. vírusy, manipulované a „skryté” súbory (napr. obrázky, ktoré sú integrované v audio-súboroch), trójske kone, červy alebo boty a iné, ktoré sa môžu nachádzať na webových stránkach a môžu spôsobiť škodu užívateľovi. Firma DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM sa zaväzuje vyvinúť najväčšie možné úsilie v rámci svojich možností aby takýmto škodám predišla.
  7. Elektronické útoky akéhokoľvek druhy na webové stránky alebo na údaje jednotlivých užívateľov sú zakázané.

  DÁVID KARAFFA – DaKa-KOM